Осъдителните решения срещу България в Страсбург- във фокуса на магистратски семинар в Бургас
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Осъдителните решения срещу България в Страсбург- във фокуса на магистратски семинар в Бургас

Въпроси относно практиката на Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ в Страсбург, Франция по делата срещу България обсъдиха на семинар
в Бургас съдии и прокурори от апелативния район. Семинарът беше на тема „Свобода на изразяването на мнение съгласно чл.10 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Някои наказателноправни проблеми, установени в практиката на ЕСПЧ по дела срещу България“.

Събитието бе по инициатива на Апелативен съд – Бургас, а лектори бяха експертите от Министерството на правосъдието: Ива Станчева- Чинова-
и.ф.Директор на Дирекция Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ и Мария Димитрова – правителствен агент в Дирекция “
Процесуално представителство на РБ пред ЕСПЧ.

Темата за дискусии бе допълнение към обучителната програма на Националния институт на правосъдието и бе съобразена със значението й за
магистратската общност при осъществяване на правораздаването с оглед гарантиране правилното приложение на Конвенцията за защита правата на
човека в контекста на Съда в Страсбург и избягване на бъдещи осъдителни решения срещу България.picasion.com

Коментари