НСИ обяви голям ръст на заплатите в България
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

НСИ обяви голям ръст на заплатите в България

Актуални предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че през второто тримесечие на настоящата 2017 г. средната месечна работна заплата е нараснала с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г. За същия период от време най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 16.0%, "Административни и спомагателни дейности" - с 13.4%, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 13.2%. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. за месеците април, май и юни средната месечна работна заплата e нараснала с 3.4% и е в размер на 1 040 лв. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: "Финансови и застрахователни дейности " - със 7.6%, и "Строителство" и "Добивна промишленост" - по 7.3%. Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май - 1 035 лв., и за юни - 1 027 лева. Най-голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. е регистрирано в дейността "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.1 хил. Този сектор остава и с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица през второто тримесечие на 2017 г. - 2 306 лева. Най-нископлатени са били наетите лица в строителството - със средна заплата от 796 лв. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на месец юни нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона. Спрямо края месец март най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите в сезонен характер - "Хотелиерство и ресторантьорство", където ръста е с 44.9%. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение лица е регистрирано в дейностa "Образование" - с 3.0%. Наетите по трудово и служебно правоотношение лица към края на юни 2017 г. обаче са с 0.7% по-малко от наетите в края на юни миналата година. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в сектора на селското, горското и рибното стопанство - с 9.7 хил. или 11.6%.

 

Петър МихайловКоментари