Жельо Вардунски бие сбор за състава на ОИК Камено
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Жельо Вардунски бие сбор за състава на ОИК Камено

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

 

 

ПОКАНА

 

За провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Камено (ОИК)  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С Указ № 163, издаден на 10 юли 2019г. на Президента на Р България (Обн., ДВ бр 56 от 16.7.2019г.)  са насрочени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В тази връзка и на основание чл. 75, ал.1 от Изборния кодекс (ИК), в съответствие с указанията, дадени с Решение № 600-МИ от 09.08.2019г..на ЦИК, насрочвам консултации за определяне на състава на ОИК в община Камено  на 19.08.2019г. (понеделник) от 13.30 часа в сградата на община Камено.

В консултациите имат право да участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите са публични.

За участие в консултациите, на основание чл. 75, ал. 4. т. 1-3 от ИК, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а)  писмено и на електронен носител (формат Excel) предложение за състави на ОИК, което съдържа;

 • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
 • три имена и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • партия или коалиция, която ги предлага;
 • телефон за връзка с предложеното за член на ОИК лице.

б)  заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в)  когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията. или заверено копие от такова пълномощно;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1).

 

Документите остават като неразделна част от протокола на консултациите и ще бъдат изпратени с изготвеното предложение до ЦИК.

Състава на ОИК, процентното съотношение между партиите и коалициите, както и местата в ръководството на ОИК и местата за членовете, се разпределят в съответствие с Решение на ЦИК № 600-МИ от 09.08.2019г.

 

Уведомявам Ви, че на сайта на Община Камено, в Раздел Избори, се помества актуална информация, свързана с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

 

Телефон за контакт и допълнителна информация:

0897 049 655 – Ваня Димитрова – секретар на община Камено

 

 

Настоящата покана да бъде обявена на информационното табло и на интернет страницата на Община Камено.

 

 

 

 

Жельо Вардунски /п/

Кмет на община Камено

 

 

 

 

 

 

ЮниконбгКоментари