В Ловеч потичат сладки милиони
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

В Ловеч потичат сладки милиони

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова подписа договори за прилагане на мерки за енергийна ефективност с две фирми - Вени Пласт ЕООД“ с представител Борислав Банчев и „Нитов Инженеринг“ ЕООД с представител Димитър Нитов. Първият проект е „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основна цел е да се повиши класа на енергийното потребление на жилищните сгради, обект на интервенция, като се достигне клас на потребление на енергия минимум „С“, да се подобри достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. С изпълнението на предвидените мерки ще се допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление.

Енергоспестяващите мерки, които ще бъдат изпълнени за сградата с административен адрес ул. „Иларион Ловчански“ № 34, гр. Ловеч, са: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрива, топлинно изолиране на пода, подмяна на стълбищното осветление. Спестяването на първична енергия след прилагане на енергоспестяващите мерки, съгласно обследването за енергийна ефективност, е 61,18% и ще бъдат изпълнени всички задължителни мерки от Техническия паспорт. Сградата ще премине от клас на енергопотребление клас G в клас В.

Домакинствата, които ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, са 9. Изпълнител е „Нитов Инженеринг“ ЕООД гр. Плевен. За сградата на ул. „Търговска“ №54, бл. „Надежда“, гр. Ловеч ще бъдат изпълнени същите енергоспестяващи мерки: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрива, топлинно изолиране на пода, подмяна на стълбищното осветление. Спестяването на първична енергия след прилагане на енергоспестяващите мерки, съгласно обследването за енергийна ефективност, е 60,06% и ще бъдат изпълнени всички задължителни мерки от Техническия паспорт. Сградата ще премине от клас на енергопотребление клас G в клас С. Домакинствата, които ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, са 8. Изпълнител е „Вени Пласт“ ЕООД.

Първият етап от процедурата е изготвяне на инвестиционни проекти от изпълнителите. Срокът за изпълнение на тази дейност е 60 календарни дни за сградата на ул.“Търговска“54 и 55 дни за сградата на ул.“Ил. Ловчански“34. След като проектите бъдат разгледани и одобрени от Възложителя, ще бъде подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, с което стартират СМР дейностите. За двете сгради ще се приложат мерки за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. След изпълнението на енергоспестяващите мерки ще бъдат изпълнени и съпътстващи строително монтажни работи, свързани с възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

До момента по програма „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч са обновени: по Етап 1- 73 домакинства и 2 стопански обекта; по Етап 2 - 63 домакинства и 5 стопански обекта; по Етап 3 ще бъдат обновени 51 домакинства и 4 стопански обекта.Коментари