Важно за транспорта- от и за Созопол
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Важно за транспорта- от и за Созопол

ЗАПОВЕД

 8-Z-381/17.03.2020г.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и след проведено заседание на Общинския съвет за сигурност на община Созопол, с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

 1. Обществения транспорт на територията на община Созопол да се извършва само от фирми със съгласувано маршрутно разписание от община Созопол следдезинфекциране на всички транспортни средства не по-малко от веднъж дневно, до второ нареждане.
 2. Дезинфекцирането на транспортните средства да се извършва при осъществяването на всеки курс.
 3. Шофьорите следва да спазват строго хигиенно-санитарните изисквания, чрез използване надезинфекционни средства за ръце.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на управителите на транспортните дружествата за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се обяви публично на интернет страницата на Община Созопол.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на д-р инж. Румен Кисьов – Зам.-кмет на Община Созопол.

ТИХОМИР ЯНАКИЕВ /п/

Кмет на Община Созопол

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България и драстично намалелия пътникопоток, от 18.03.2020 г. (сряда), се редуцират курсовете по направления Бургас – Созопол

Временно разписание по линия Бургас – Созопол /ежедневно, в сила от 18.03.2020 г./

„Бургасбус” 
от Бургас      06:30*; 08:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:30*; 19:30
от Созопол    07:30; 09:30; 12:00; 14:00; 16:00; 18:30; 20:30
* през Равадиново

„Созополбус”
от Бургас      07:30; 09:30; 12:00*; 14:00; 16:00; 18:30
от Созопол    06:30; 08:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:30; 19:30
* през Равадиново

ВАЖНО!!!
Докато е в сила временното разписание по линия Бургас – Созопол, пътниците, притежаващи абонаментни карти за пътуване до Черноморец, Равадиново и Созопол, ще могат да пътуват във всички курсове, независимо от кой превозвач са извадили превозния документ.

 Коментари