Конкретни катаджии са контузени в главите или безогледно алчни! Фрапиращият пример е в Монтанско
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2
  • 2

Конкретни катаджии са контузени в главите или безогледно алчни! Фрапиращият пример е в Монтанско

КАТ съставя актове на хора с увреждания за нарушения, които не са извършили в Монтанско. От седмица насам пътните полицаи в Лом са написали десетки актове на граждани. Причина е това, че се придвижват с електрически триколесни превозни средства, които не са регистрирани, посочва .

Хората с увреждания в Лом нямат друг вариант да се придвижват нормално, освен със специални превозни средства. Закупили са ги със сертификати, че няма нужда от регистрация. Пътните полицаи обаче масово напоследък им пишат актове за това, че не са регистрирани и нямат книжка за тях. При опит да ги регистрират в КАТ се оказва, че това е невъзможно според законодателството ни. А след намесата ни започна прокурорска проверка.

Петко е с 90% инвалидност заради проблеми с краката. За да има нормален живот, си купува електрическа триколка. За последната седмица обаче пътните полицаи в Лом му съставят 8 акта. Петко не е единственият санкциониран.

Дори представяне на сертификат от производител, че няма нужда от регистрация, не помага на хората с увреждания пред полицаите. А опитите на гражданите да се придвижват нормално, регистрирайки превозните средства, се оказват невъзможни. Намесата ни предизвика реакция на местните полиция и прокуратура.

„Върши се проверка. Материалите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура, в случая - Районна прокуратура в Лом. Те ще преценят, ще вземат отношение, ще ни кажат ред за действие”, обясни началникът на районно управление в Лом Огнян Иванов.

Проверката ще продължи поне месец.Коментари

Иван Иванов

10 юли, 2020 13:40

Полицаите са прави да им пишат актове за нарушения на ЗДвП. Инвалиднидните колички са четириколесни ППС и са под друг статут.А тези дву и три колесни са ППС и попадат под ударите на ЗДВП щом развиват скорост над 25км/ч., което трябва да е видно от евросертификата какъвто те нямат а не да представят на медията фарчащ лист с нещо написано от продавача Лазар Ганчев. Това е документ с невярно съдържание. И къде им е документа за платено мито, Къде е договора за покупко-продажба. Само с фактура ме става.

Отговори

Иван Иванов

10 юли, 2020 13:33

Преди да се пишат глупости от НОВА Телевизия малко да вземат да прочетат тия закони в тая държава.

Отговори

Иван Иванов

10 юли, 2020 13:32

ЗДВП 07/2020 Раздел XVIII. Особени правила за някои участници в движението Чл. 79. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед и индивидуално електрическо превозно средство трябва да има изправни: 1. спирачки; 2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) механичен или електронен звънец и да няма друг звуков сигнал; 3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) за велосипеда - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад; 4. (нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) за индивидуалното електрическо превозно средство - устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и устройство за излъчване на червена светлина отзад; 5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата на велосипедите. Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Водачът на велосипед е длъжен: 1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост; 2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) (1) Водачът на индивидуално електрическо превозно средство при движение е длъжен: 1. да ползва в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан; 2. да се движи по изградената велосипедна инфраструктура, а при липса на такава - възможно най-близо до дясната граница на платното за движение; 3. в тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост да управлява индивидуалното електрическо превозно средство с включени светлини; 4. да се движи с изправна спирачна система на управляваното индивидуално електрическо превозно средство; 5. да ползва каска, ако е на възраст до 18 години. (2) На водача на индивидуалното електрическо превозно средство е забранено: 1. да се движи по пътища и улици, на които максимално разрешената скорост за движение е над 50 km/h; ограничението не се прилага за улици с изградена велосипедна инфраструктура; 2. да се движи в зони, обозначени с пътен знак В9 - "Забранено е влизането на велосипеди"; 3. да се движи по улици, обозначени с пътен знак Г13 - "Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии"; 4. да развива скорост, по-висока от 25 km/h; 5. да превозва други лица; 6. да се движи успоредно до друго индивидуално електрическо превозно средство или двуколесно пътно превозно средство; 7. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка; 8. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; 9. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението; 10. да управлява превозното средство по площите, предназначени само за пешеходци; 11. да използва мобилен телефон при управлението на индивидуално електрическо превозно средство. (3) Минималната възраст на водача за управление на индивидуално електрическо превозно средство е: 1. шестнадесет години - по велосипедна инфраструктура и по пътища и улици с максимално разрешена скорост до 50 km/h; 2. четиринадесет години - само по велосипедни алеи. (4) С наредба на общинския съвет се определят: 1. по-ниски максимално допустими скорости от определените в ал. 2, т. 4; 2. редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване. Чл. 81. (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) На водача на двуколесно пътно превозно средство, с изключение на индивидуално електрическо превозно средство е забранено: 1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство; 2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство; 3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; 4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението; 5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години. Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Хората с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница. Чл. 138. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) На пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат превозни средства, които отговарят на изискванията на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови актове. (7) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Пускането на пазара, регистрацията или пускането в употреба на нови превозни средства, за които се изисква одобряване на типа на цялото превозно средство, се извършва въз основа на валиден сертификат за съответствие. Чл. 138в. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Техническите служби са юридически лица или еднолични търговци, които отговарят на изискванията на приложим регулаторен акт и/или на чл. 61 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013". Чл. 140. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се допускат само пътни превозни средства, за които са изпълнени задълженията по установяване на размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата. л. 150. (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е индивидуално електрическо превозно средство или превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4. (2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 19.01.2013 г.) За определяне правоспособността на водачите моторните превозни средства се делят на следните категории, различни от тези по чл. 149, обозначени с латински букви: 1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) категория АМ - мотопеди - двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 4, параграф 2, букви "а" и "б" от Регламент (ЕС) № 168/2013 (категория L1е и категория L2е), с изключение на тези с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h, и леки четириколесни превозни средства, както са определени в чл. 4, параграф 2, буква "е" и приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013 (категория L6e); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата. 11. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства и индивидуалните електрически превозни средства. 18а. (нова - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) "Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер. 18б. (нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Индивидуално електрическо превозно средство" е пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания. 18в. (нова - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) "Самобалансиращо се превозно средство" е превозно средство с едно колело или с две успоредно разположени колела, задвижвано от двигател, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 25 km/h, за което е характерно присъщо нестабилно равновесие и което се нуждае от спомагателна контролна система, за да се поддържа в равновесие. 19. "Велосипед" е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички. 61. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) "Идентификационен номер на превозното средство" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му. Тези ППС трябва да имат ЕВРОСЕРТИФИКАТ от който да са видни техническите данни и конструктивната скорост. А не бял лист и някой си е написал нещо невярно!!!

Отговори

Лом

10 юли, 2020 9:57

Не може превозни средства без регистрация и застраховка да се движат по пътното платно.

Отговори

Fatme

10 юли, 2020 2:15

Ako e tai e sramota naistina

Отговори