Отново мръсен въздух в Долно Езерово
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2

Отново мръсен въздух в Долно Езерово

За изминалата седмица - 23-29 ноември на територията на Община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха. Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

Данните от тях показват леки превишения на нивата на средноденонощните норми на фини прахови частици в бургаския квартал "Долно Езерово" и завишаване на ФПЧ за ден в комплекс "Меден рудник". По данни от РИОСВ и Община Бургас за изминалия период те са:

АИС кв. Долно Езерово

на 23/11/ - 1.05 път /СДН/

на 26/11/ - 1.29 пъти /СДН/

на 27/11/ - 1.64 пъти /СДН/

на 28/11/ - 1.90 пъти /СДН/

на 29/11/ - 1.49 пъти /СДН/

 

АИС к-с "Меден Рудник"

на 29/11/ - 1.21 път /СДН/

Резултатите от изпитването и химичния анализ на проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бургас не показват отклонение от изискванията на Наредба N 9 за качество на водата, предназначена за питейно - битови цели.Коментари

Иванова

3 дек, 2020 11:33

Само се констатират замърдяванията на въздуха, а не се предприемат никакви по-строги мерки срещу тях.

Отговори