Парламентът реши армията ни да е поне 43 000 души
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Парламентът реши армията ни да е поне 43 000 души

Депутатите приеха Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032. Програма 2032 е разработена на база изводите и предложенията от Стратегическия преглед на отбраната. В продължение на година и половина с анализа са се занимавали близо 500 души в 25 работни групи от различни ведомства.

Според поредната отбранителна програма се предвижда до 2032 г. Въоръжените сили да поддържат обща численост не по-малка от 43 000 души. От тях 3000 души да са доброволен резерв. Предвиждат се и мерки за окомплектоване на вакантните длъжности. В проекта на Програма 2032 са определени приоритетните насоки за модернизация. Според авторите, те са реалистични, защото са съобразени с дългосрочна финансова рамка.

 

Програмата дава основните насоки за развитие на Въоръжените сили, за изграждането и развитието на минимално необходимите приоритетни способности. Тя ще послужи за основа при разработването на План за развитие на Въоръжените сили до 2026 г., както и за Инвестиционния план-програма до 2032 г.

Ще бъдат предложени и промени и в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които да направят възможни дейностите за реализиране на Програмата и плановете.

Според мотивите на документа в Програма 2032 е направена актуална оценка на дългосрочните тенденции в развитието на средата на сигурност, както и тенденциите в развитието на отбранителните способности до 2032 г.

Запазва се стратегическата цел на отбранителната политика, ролята и мисиите на Въоръжените сили, нивото на политическа амбиция за тяхното използване, адаптирани с оглед характеристиките на средата на сигурност.

Трите основни мисии на Въоръжените сили са "Отбрана", "Подкрепа на международния мир и сигурност" и "Принос към националната сигурност в мирно време". Определено е и нивото на амбиция за използване на Въоръжените сили и по трите мисии.

Във функционално отношение Въоръжените сили ще се състоят от Сили за сдържане и Сили за отбрана. Предвижда се създаването на две нови структури - Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и Командване за логистична поддръжка.

Предвижда се за постигане на баланс между необходимите отбранителни способности, изпълнението на мисиите и задачите на Въоръжените сили и разполагаемите ресурси до 2024 г. разходите за отбрана да достигнат 2% от БВП. След 2024 г. разходите за отбрана да се поддържат на ниво не по-ниско от 2% от БВП, а ако икономическото състояние позволява - и по-високо. Планира се поне 20% от разходите за отбрана да са за придобиване на ново въоръжение и техника, гласи проектът.

 Коментари

Бургаски

17 фев, 2021 17:14

Възхитих се този депутат от снимката, който героично отдава чест на гола глава.Сигурно е от НАТО или от Американката армия.Там на гола глава може, но нали става дума за Българската армия.Пълен тъпанар.

Отговори