Продава се голям хотел в Слънчев бряг
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Продава се голям хотел в Слънчев бряг

На 15.03.2021г. от 11.00 часа ще се проведе продажба чрез пряко договаряне по реда на чл. 718 от Търговския закон на следната обособена част от имуществото на дружеството "ДЕЧИ СА" ЕАД/н/, а именно:

"Хотел "ГРАНД ХОТЕЛ ОАЗИС" категория 4* в к.к. "Слънчев бряг", включително намиращите се в хотела движими дълготрайни материални активи. Хотелът се намира в сграда на 9 етажа, в която на първите 4 етажа са разположени хотелска част и три ресторанта, а на етажи от пети до седми са разположени 43 апартамента, които също са част от имуществото, което се продава.
Стартовата цена при прякото договаряне е 6 645 832 лв.
Реклама

За участие в прякото договаряне се внася задатък 10% (десет процента) от стартовата цена в размер на 664583,20лв.Коментари