Станете част от проекта "Приеми ме" в община Созопол
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Станете част от проекта "Приеми ме" в община Созопол

От месец  март 2020 година Община Созопол работи в партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект ,,Приеми ме 2015“. Проектът  се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., (Договор BG05М9ОР001-2.003- 001-С01) и негова основна цел е разширяване обхвата на услугата ,,приемна грижа“ и затвърждаването и на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане в семейна среда на деца в риск.

Екипът по приемна грижа е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители за отглеждане на деца от 0 до 3-годишна възраст.  Те могат да бъдат доброволни и професионални. В рамките на четиримесечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти.

С утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански  договор за предоставяне на социална услуга.

Утвърдените доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност.

Професионалните приемни семейства получават средства  за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:

* За отглеждане на едно дете - 150 % от минималната работна заплата;

* За отглеждане на две деца - 160 % от минималната работна заплата;

* За отглеждане на повече деца - 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/ по следния начин:

* За дете от 0 до 3 г. - 4 х ГМД

* За дете от 3 до 14 г. - 3,5 х ГМД

* За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. - 4 х ГМД

* За дете с увреждане, настанено в приемно семейство - добавка от 1,2 ГМД.

Към настоящия момент фокусът е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г.

За да бъдете приемен родител, е необходимо:

- Да имате подходящи условия за отглеждане на дете в семейството;

- Да сте клинично здрав;

- Да не сте осъждан;

- Да не сте лишаван от родителски права;

За по-подробна информация относно социалната услуга "приемна грижа", Ви очакваме на адрес:

Гр.Бургас, ул. "Гладстон" №39, Младежки културен център

Областен екип по приемна грижа - Бургас.Коментари