Ловеч реши как ще се развива до 2027 г.
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ловеч реши как ще се развива до 2027 г.

Общинските съветници приеха днес Плана за интегрирано развитие на община Ловеч за периода до 2027 година. За изработването му са използвани методи и подходи, които се основават на опита от предходните години, съчетани с идентифицирането на ключовите предизвикателства пред общината. Взети са  предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, както и определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България. Отчетени са специфичните условия, ред и изисквания за прилагането на нормативните документи, свързани с управлението на Община Ловеч, нейното териториално устройство, опазването на околната среда, актуализиране и поддържане на кадастрална карта, имотния регистър за територията на общината, всички планове, стратегии, програми и наредби за изпълнение на местната политика за развитие.

Визията за община Ловеч е определена като модел за добро и ефективно управление, основано на споделени обществени ценности и доверие, съхранила и популяризирала своето културно-историческо наследство, утвърдила се като привлекателно място за живот, развитие на образованието, културата, туризма, спорта, предприемачеството и социалните услуги. Визията обхваща ключови направления за бъдещото развитие на общината, които покриват определени аспекти от развитието на града. Според индикативната финансова таблица  бюджетът на ПИРО  възлиза на 534 217 000 лева, като собствените средства са 49 093 000 лева.Коментари