Община Созопол обяви нови работни места
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Община Созопол обяви нови работни места

Във връзка с изпълнение на Проект "Патронажна грижа + в Община Созопол", Договор № BG05M9OP001-6.002-010 по процедура № BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

ОБЩИНА СОЗОПОЛ обявява свободни работни места за следните длъжности:

1 „Домашен санитар“ – 1 позиция на 8-часов работен ден

Задължения: Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора. Включва помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършване на рехабилитационни или други специализирани услуги в дома на потребителя др.

-Предоставяне почасови услуги за комунално-битови дейности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

2 „Служител по дезинфекция“ - 1 позиция на 8-часов и една позиция на 4-часов работен ден за „Център за настаняване от семеен тип“ с.Атия

3„Служител по дезинфекция“ - 1 позиция на 8-часов работен ден за „Център за обществена подкрепа“ гр.Созопол

4 „Служител по дезинфекция“ - 1 позиция на 8-часов работен ден за „Центърът за социална рехабилитация и интеграция“ гр.Черноморец

Задължения: Извръшване на дезинфекция, стриктно почистване на помещенията, организиране на безопасно ежедневие както на персонала, така и на потребителите на социалните услуги, представляващи делегирана от държавата дейност в ЦНСТДМУ, ЦОП и ЦСРИ

Необходими компетентности за всяка от позициите:

Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;

Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;

Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

Изисквания:

Образователна степен – основно или средно образование;

Професионална квалификация – не се изисква, но е предимство;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност;

Заявление и автобиография се подават За повече информация:

във Фронт-офиса на Община Созопол до 24.04.2020г. Петя Атанасова, 0550/2-57-75Коментари