Вижте новата заповед на министър Ангелов
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Вижте новата заповед на министър Ангелов

Здравните власти разхлабват още противоепидемични мерки от днес, 24 април.

Това стана ясно вчера, на брифинг на министъра в оставка проф. Костадин Ангелов и главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Публикуваме пълния текст новата заповед на министър Ангелов

З А П О В Е Д 23.4.2021 г.

РД-01-265/23.04.2021 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г.

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Изменям и допълвам Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-240 от 16.04.2021 г., както следва:

1. Точка 6 се изменя така: „6. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“.

2. Създава се т. 11а:

„11а. Изключение от забраната по т. 11, изречение трето се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.“.

II. Заповедта влиза в сила от 24.04.2021 г.

III. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

23.4.2021 г.

ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ,

дм Министър на здравеопазванетоКоментари