Вижте кои болници ще бъдат подпомогнати от държавата
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Вижте кои болници ще бъдат подпомогнати от държавата

131 лечебни заведения ще бъдат включени в проектното предложение на здравното министерство за справяне с пандемията.

Проектът е по процедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията", по приоритетна ос 9 "Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Целта е да бъде осигурена подкрепа за здравната система в страната за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги.

Осъществяването на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване.

Ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания.

Лечебните заведения, включени в проекта, са определени по следните критерии: провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение; изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения; изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.

Избраните 131 лечебни заведения са разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:

- Група I - лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;

- Група II - специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;

- Група III - МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.Коментари