Облекчават  процедурата за промяна на гражданство
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Облекчават процедурата за промяна на гражданство

Предлагат облекчаване на процедурата за промяна на гражданство.

От Министерството на правосъдието посочват, че настоящата нормативна уредба предвижда резервацията за дата и час за подаване на документи и провеждане на интервю да става само чрез автоматизираната информационна система на дирекция "Българско гражданство".

Към момента направените резервации са над 23 000, като са запълнени всички дати до юни 2022 г. Според ведомството обаче режимът на работа на системата води до сериозно забавяне на процедурите и не създава по-добра регулация.

Същевременно за лицата, живеещи в чужбина, е предвидена възможността да подадат документите си в дипломатическите и консулските ни представителства в чужбина, а за лицата, живеещи у нас, не е осигурено предимство за обслужване на място в Министерството на правосъдието.

Установена е невъзможността кандидатите за българско гражданство, които живеят в страната, да подадат в разумен срок подготвените от тях документи за производство по българското гражданство.

За разрешаване на проблема са били изготвени настоящите промени на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

Целта е кандидатите за промяна на гражданство, които са български граждани, граждани на държава членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, както и чуждите граждани с разрешен статут на пребиваване у нас, да могат да подадат своите документи на място в Министерството на правосъдието.

Поради големия брой чакащи за получаване на удостоверения за получено с указ българско гражданство Министерството на правосъдието е предприело изменения и във Вътрешните си правила. Така от 31 май 2021 г. се допуска, освен чрез предварително резервиране на дата и час през автоматизираната система, лицата да се явяват и лично на избрана от тях дата, за да бъдат обслужени незабавно, вместо да чакат с месеци, за да получат издаденото им вече удостоверение.

Очакванията са, че мерките ще оптимизират обслужването на кандидатите за българско гражданство, така че срокът на процедурата да се намали чувствително.Коментари