Ще бъде ли увековечен Левски открояващо в Созопол?
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ще бъде ли увековечен Левски открояващо в Созопол?

ОБЯВА

Община Созопол повторно обявява конкурс за изработка на идеен проект за бюст – паметник на Васил Левски, който се предвижда да бъде поставен в гр. Созопол, Градска градина, Централна алея.

Назначената комисия не одобри подадените предложения по предходна обява от 21 март 2021г. и направи предложение за повторно обявяване.

Изисквания:

 • В конкурса могат да участват художници, скулптори и студенти.
 • За конкурса се приемат само авторски предложения.

Съдържание:

 • Проектът да е съставен от две взаимосвързани части –  Бюст-паметник (от 60 до 70 см височина) и основа-постамент с трапецовидна или правоъгълна форма (от 110 до 120 см височина). Основа с размери 70см/70см
 • Макета на бюст-паметника за участие да се представи с размери до 30 см във височина.
 • Диплома, придружаваща макета.
 • Материалът на предлаганите проекти е по избор на автора.
 • Финансова рамка за реализиране на проекта в еднократен размер.

Жури и награди:

 • Постъпилите проекти ще бъдат разгледани от жури, назначено със заповед на Кмета на общината, състоящо се от петима членове - трима представители на Община Созопол и двама представители на Общински съвет Созопол.
 • Авторът представя проекта си устно или с придружителна записка.
 • Награди:

1 място – 500 лв.

2 място – 350 лв.

3 място – 200 лв.

 • Община Созопол си запазва правото да подбере изпълнител на поръчката от класираните на първо, второ и трето място участници. С избрания кандидат ще бъде сключен  договор за изработване на проекта.
 • Изпълнителят предоставя безсрочно на Община Созопол всички авторски права върху разработката и реализацията на проекта.

Срокове:

 • Проектни предложения се приемат до 31 август 2021 г. в стая №5 на Община Созопол. Приемащи служители: Мария Найденова - гл. експерт звено „PR“ и Цветелина Ралева - гл. експерт протокол и канцелария на Кмета
 • Комплектът от документи /формуляри декларация за авторство/ за конкурса се получават по електронен път чрез изтегляне от сайт на Община Созопол www.sozopol.bg / Обяви и съобщения / или на място, стая №5 на Община Созопол.

Допълнителни условия:

Лица, изключени от участие: представителите, партньорите или служителите на организатора или на който и да е член на журито или на всяко лице, което е участвало в подготовката на конкурса. Тези лица няма да имат право да се състезават или да подпомагат състезаващи се участници.

Авторските права върху конкурсното предложение остават собственост на автора.

Забележка: Авторите, подали проекти по предходната обява, имат право да направят ново предложение или да извършат корекции по вече подадените проекти.

За контакти или въпроси:

Мария Найденова – 0550 2 57 04, e-mail:  [email protected]

формуляр за участие.doc 2920 Kb
декларация за авторство.doc 2918 Kb

Прикачени файлове:Коментари