Община Бургас кани Бачийски на рибена чорба
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Община Бургас кани Бачийски на рибена чорба

Общинският съветник Константин Бачийски упорито разпространява „шокираща“ информация за това, че „1100 дка общински терени в „Росенец“ са уж „изчезнали“. Явно се надява, че с многократно повтаряното ще заблуди обществеността със съшитото от различни части негово съчинение. За да избистри мисълта му, потъмняла от ровенето в стари документи от времето на цар Борис III, пергаменти от управлението на кан Омуртаг и папируси от Древността и докато не е приключил сезона Община Бургас отново кани съветника и съветниците му в Културно-исторически комплекс „Ченгене скеле“ да опитат рибена чорба.

Правят я много вкусна и искрено се надяваме да помогне! А чорбата ще го предпази от мисловното му потъване във въображаем Бермудски триъгълник. Скоро очакваме в Бургаския залив да пристигнат и първите пасажи чернокоп и паламуд! А дотогава Община Бургас оставя в ръцете на излагащите се, излагането им. Защото не е престъпление имоти да отидат в ръцете на българската държава и държавата не е престъпник! И пак съобщаваме още веднъж на общинския съветник и съветниците на неговите съветници, че за този казус вече се е произнесъл Върховният касационен съд (и то два пъти) като последна инстанция. И че терените, които той визира, са присъдени на Държавата, въпреки че Община Бургас е претендирала за собственост и е отстоявала претенциите си в съда, посочват от Община Бургас в право на отговор.

Независимо от решението на съда, Община Бургас поиска част от тези „уж изчезнали“ територии от Държавата в този район. И ги получи. И сега там има изграден един чудесен нов етнографски комплекс, посветен на рибарския бит, както и нов пристан.

Ето и юридическите факти:

През 2010 година с Решение по гр. дело 508/2010 г. Бургаският окръжен съд отхвърля предявен от Община Бургас иск за признаване за установено по отношение на Държавата чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, представлявана от областния управител на област Бургас, че Община Бургас е собственик на поземлен имот №2, целият с площ от 9892 кв. метра, находящ се в лесопарк „Росенец“ с граници, подробно описани в съдебното решение. Със същото решение е отхвърлен иск на общината и срещу конкретен търговец ЕТ Перчемлиев, комуто областният управител през 2005 г. е продал имот, находящ се в лесопарк „Росенец“. Тази дългогодишна съдебна сага започва по повод издадена Заповед № РД-09-79/07.03.2005 г. на Областният управител, с която той отменя съставен акт за общинска собственост №2589/03.07.2000 г. за имота на лесопарк „Росенец“.

Паралелно започват да се водят 2 съдебни производства – административно, с което общината оспорва заповедта на областния управител за отмяна на акта и гражданско, с което твърди, че имотът на лесопарк Росенец е собственост на общината по силата на закона и държавата, респективно областният управител не могат да се разпореждат с тази собственост. Административното дело приключва преди гражданското и в него съдът констатира, че процедурата по съставяне на акт за общинска собтвеност е спазена. В това производство, за съжаление не се изследват правопораждащите факти относно собствеността. Решенията на административния съд – окончателните са представени в производството пред гражданския съд, но независимо от това, решението не е в полза на общината. Следва да се отбележи, че делото два пъти е разглеждано от Върховния касационен съд. В мотивите Бургаския съд, чието решение е окончателно потвърдено от ВКС подробно се разглежда историята на лесопарк Росенец. Съдът приема, че е безспорно установено, че Наредба-закон от 1935 г. за отстъпване на Бургаската община държавната гора в местността “Манастирската мера”, държавни ниви, “Сазлъка” и изключените от обекта на горското стопанство площи в същата местност /ДВ, бр.7/11.01.1935 г./, в собственост на община Бургас са безвъзмездно отстъпени държавна гора „Манастирската мера“ в землицето на с. Свети Никола, Бургаска околия с пространство от около 4600 дка, като в цитираната Наредба – закон създаденият парк е обявен за обществен имот на Общината, служат изключително за парк. Впоследствие с Конституциите на България от 1947 и 1971 общинската собственост не е предмет на уреждане и същата е третирана като държавна собственост.

С влизане в сила на Димитровската конституция от 1947 г. посочената Наредба-закон от 1935 г. с която на общината се предават горите от парк „Отманлий“ следва да се счита отменена, посочва съдът. Впоследствие едва с Конституцията от 1990 г отново е признато правота на общината да притежава собственост. В съдебното производство, по указание на Върховния касационен съд е назначена и извършена подробна съдебна експертиза, която установява безспорни факти – територията на лесопарк „Росенец“ е застроена д почивни станции на бивши държавни предприятия и ведомства, като земята е устроена като прилежащи терени към построените сгради. Към 1988 г. са заснети общо 39 почивни станции на различни предприятия, като застрояването е започнало още преди 1971 г. за нуждите на стопанския туризъм. Изграждането на сградите е станало преди 1989 г., когато е съществувала единна държавна собственост. Осъщественото комплексно застрояване на обекти, като част от мероприятието по изграждане на зона за отдих действително обслужва стопанския туризъм, но не може да се приеме, че това касае туризма само с местно значение.

Установи се че построените обекти и почивни станции са собственост на трети лица, поради което имотите нямат характер на „социална инфраструктура“, законова предпоставка да преминат в собственост на общината. От друга страна съдът е констатирал, че парк „Росенец“ може да бъде ползван безпрепятствено от гражданите на гр. Бургас, само като алейна мрежа. Почивните бази /собственост на предприятия/ са оградени с огради, портали, бариери притежават собствена охрана. По този начин достъпът до сградите не е еднакъв за всички посетители и не може да бъде ползван свободно от гражданите на гр. Бургас, поради което и тези имоти не могат да бъдат общинска собственост. Не са открити доказателства, че към влизане в сила на ЗМСМА 17.09.1991 г. на територията на парка са осъществявани здравни, образователни, културни, търговски, битови, спортни или комунални дейности, които да са били за нуждите на населението. Затова и при влизане в сила на този закон, имотът на лесопарк Росенец не е преминал в собственост на община Бургас.

Водени от мотивите на съда, Община Бургас започна да провежда посочените в закона мероприятия – изработени са ПУП –ове, с които се предвижда алейна мрежа и пътища и на това именно основание те са поискани от държавата. Със свое решение по т.15 от проведеното на 24.03.2015 г. заседание Общински съвет дава съгласие да бъде поискано от Министерски съвет на Република България чрез Областния управител да бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Община Бургас, поземлени имоти, отреден за инфраструктура, представляващи УПИ за алеи, канално помпени станции, пречиствателни станции и улици по влезлия в сила ПУП- ПУП, подробно изброени в таблица. и към 2018 г. са предоставени на общината.



Коментари