Важна информация за управлението на общинските имоти в Карнобат
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Важна информация за управлението на общинските имоти в Карнобат

ПРИЕТА Е ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПРОГРАМАТА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година бе одобрена на 34-тото заседание на Общински съвет – Карнобат. Тя отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година. Съставена е съгласно изискванията на Закона за общинската собственост и чл.2 ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество– собственост на Община Карнобат.
Програмата съдържа прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост. Включва описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна. Посочени са имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. Фигурират обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти и обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти, от първостепенно значение. Връзка към пълния текст на ПРОГРАМАТА
Коментари