Извоювани са социално - здравни услуги за нуждаещи се в Община Средец
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Извоювани са социално - здравни услуги за нуждаещи се в Община Средец

Община Средец стартира дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0170-C01 „Грижа в дома в община Средец”, по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проектът ще се изпълнява за срок от 13 месеца и е на стойност 496 941.78лева.

Проекта ще предоставя почасови интегрирани здравно-социални услуги съобразени с индивидуалните потребности на потребителите - възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица с увреждания, както и за техните семейства в рамките на 12 месеца в различните населени места в община Средец, по график договорен с потребителите.

Целевите групи, които попадат в обхвата на проекта са:

 • хора с увреждания;
 • възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

Кандидатите за потребители, попадащи в някоя от горепосочените допустими целеви групи, могат да получат съдействие за осигуряване на:

- Здравни грижи и медицинско наблюдение - измерване на кръвно налягане; консултиране на хранителен и двигателен режим; наблюдение след болничен престой; поставяне на системи, инжекции, смяна на превръзки; наблюдение за профилактика на хронични и тежки заболявания и др.

- Социална услуга за организиране и помощ в ежедневните дейности - домашна и домакинска помощ (почистване, подреждане); снабдяване с храна, готвене, сервиране, помощ при хранене; помощ при поддържане на личната хигиена; придружаване до болнично заведение, служби и институции и др.

- Психологическа подкрепа – консултиране по въпроси, свързани с емоционалното състояние, преодоляване на ограниченията от физическите увреждания и последиците от социалната изолация, както и опазване на психичното здраве;

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителя);

- Информиране относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително индивидуални консултации с медицински специалисти при необходимост.

Предоставянето на почасови социални и интегрирани здравно-социални услуги на потребителите е за период от 12 месеца – от 13.04.2023 г. до 13.04.2024 г.

Кандидатите за потребители на услугата „грижа в дома“ е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление- декларация за ползване на услугата;
 • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;

За получаване на образци и подаване на документи, Ви очакваме всеки работен ден от 13.03.2023г., от 08.00 до 17.00 часа в сградата на Община Средец, партерен етаж, деловодство.

 

Важно: Лица, които ползват услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по проекта от тази схема.

Коментари